Všeobecné podmínky

VĚRNOSTNÍ PROGRAM ANGEL

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PLATNÉ OD 25. 5. 2018

Společnost: QESTOR 4U, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 231/7, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 57033, IČ: 01991329 (dále jen “Společnost”), která Věrnostní program ANGEL provozuje a je správcem osobních údajů.

Lékárna: Lékárna ANGEL, která je provozována Společností na území České republiky (dále jen “Lékárna”).

Věrnostní program ANGEL: Věrnostní program ANGEL, v rámci něhož je vyhodnocována nákupní historie zákazníka Lékárny za účelem poskytování zvláštních výhod (dále jen “Věrnostní program ANGEL”).

Věrnostní karta: Věrnostní karta, která dokládá členství ve Věrnostním programu ANGEL (dále jen “Věrnostní karta”).

1. Členství a získání Věrnostní karty

Členem Věrnostního programu ANGEL se můžete stát, pokud jste svéprávná fyzická osoba starší 18 let a vyplníte registrační formulář. Pro registraci potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení, datum narození, kód Vaší zdravotní pojišťovny, poštovní doručovací adresu v České republice, e-mail a telefonní číslo.

Registrační formulář lze vyplnit písemně v Lékárně, kde také na místě obdržíte Věrnostní kartu a tím se stáváte členem Věrnostního programu ANGEL.

2. Fungování Věrnostního programu ANGEL a Věrnostní karty

Věrnostní kartu předkládáte na začátku svých nákupů v Lékárně jako kartu, pomocí které se Váš nákup uloží do našeho systému, a tím se vytváří nákupní historie všech Vašich nákupů, při nichž jste předložili Vaši Věrnostní kartu.

Nákupní historie je průběžně ukládána a může být analyzována. To nám umožní Vám nabídnout Vaše oblíbené nebo často nakupované produkty výhodněji.

Členství ve Věrnostním programu ANGEL však přináší i další výhody. Zejména sbíráte body za vybrané položky nákupu na bodové konto. Tyto body můžete následně využít pro své další nákupy (viz. dále Bodové konto).

V Lékárně Vám samozřejmě na Vaši žádost a po předložení Vaší Věrnostní karty bude umožněno nahlédnout do Vaší nákupní historie a zároveň Vám na Vaši žádost bude sdělen stav Vašeho bodového konta. Na žádost personálu Lékárny máte povinnost prokázat svou totožnost.

3. Bodové konto (sbírání bodů)

Bodové konto představuje exkluzivní bonus pouze pro členy Věrnostního programu ANGEL. Při každém nákupu s Věrnostní kartou bude automaticky zaznamenán kredit bonusových bodů, a to vždy

 • z volného prodeje 0,1 bod za 1 Kč nákupu (vč. DPH) na Vaše bodové konto,
 • z léků na předpis, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění 0,1 bod za 1 Kč nákupu (vč. DPH) na Vaše bodové konto,
 • když 100 bodů z Vašeho bodového konta můžete proměnit za 12,- Kč slevy na Váš nákup v Lékárně.

Body nelze vyplácet v hotovosti.

4. Informace o stavu bodů

Stav bodového konta můžete sledovat na účtence z provedeného nákupu, nebo Vám stav Vašeho bodového konta sdělí po předložení Vaší Věrnostní karty personál Lékárny. Na žádost personálu Lékárny máte povinnost předložit doklad totožnosti.

5. Bezpečnost a odpovědnost

Každá Věrnostní karta má na sobě uvedeno své číslo a je klíčem k nákupní historii v Lékárně, proto s ní nakládejte opatrně. Při komunikaci s Lékárnou budete číslo karty uvádět, dalším osobám jej však nesdělujte. Identitu zákazníka můžou pracovníci Lékárny ověřit ještě dalším způsobem (např. při hlášení změn osobních údajů), a to z důvodů ochrany majitele Věrnostní karty a jeho soukromí.

Lékárna neodpovídá za údaje uvedené v registraci, ani za správné používání Věrnostní karty – tuto odpovědnost má majitel Věrnostní karty. Tato odpovědnost trvá bez časového omezení. Za bezpečnou likvidaci Věrnostní karty po ukončení členství odpovídá její majitel. Pokud Věrnostní kartu ztratíte, neprodleně kontaktujte Lékárnu (viz. Kontakty).

6. Ukončení členství ve Věrnostním programu ANGEL

Ukončit členství a zrušit Věrnostní kartu lze pouze písemně, a to písemnou žádostí doručenou (i) jako scan na adresu info@lekarnaangel.cz, nebo (ii) poštou na adresu Lékárna ANGEL, Slavníkovců 231/7, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, nebo (iii) žádostí osobně doručenou do Lékárny. V žádosti je potřeba uvést číslo Věrnostní karty a další údaje z registrace; kartu bezpečně zlikvidujte. S ohledem na ochranu údajů majitele Věrnostní karty může personál Lékárny provést ještě další úkony, aby žadatele plně identifikoval. Lékárna neodpovídá za doručení, pokud si zvolíte cestu nezabezpečené e-mailové komunikace.

Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud odvoláte své členství ve Věrnostním programu ANGEL, příp. podáte námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, nebo vyjádříte nesouhlas s kontrolou a vyhodnocováním interakcí nebo se sledováním a vyhodnocováním své nákupní historie, Vaše účast ve Věrnostním programu ANGEL skončí, neboť pak Vám již nemůžeme Věrnostní program ANGEL poskytovat. Tím skončí rovněž Vaše bodové konto.

Pokud nevzniknou pochybnosti o identitě žadatele, na vyřízení Vaší žádosti, příp. námitky nebo nesouhlasu, má Lékárna jeden měsíc od doručení žádosti, námitky nebo nesouhlasu. Vezměte, prosím, na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání osobních údajů Vám však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před zasláním Vaši žádosti, námitky nebo nesouhlasu.

Členství zaniká automaticky také ukončením provozování Věrnostního programu ANGEL, o čemž bude Lékárna veřejnost a své členy informovat na svých webových stránkách a/nebo pomocí jiných vhodných komunikačních prostředků. K automatickému ukončení členství dojde rovněž v případě, že (i) Věrnostní karta nebude zákazníkem používána déle jak tři roky, nebo (ii) podle právních předpisů nebude možné další trvání členství, nebo (iii) dojde k podání námitky proti zpracování osobních údajů.

Zjistí-li Lékárna, že zákazník podstatným způsobem porušuje tyto všeobecné podmínky, například zneužívá své členství, je Lékárna oprávněna jeho členství s okamžitou účinností zrušit, o čemž jej bude informovat. Tím není dotčeno právo Lékárny uplatňovat právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy), jakož i na vrácení bezdůvodného obohacení v plné výši.

Dojde-li k ukončení členství z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu, zanikají všechny body nasbírané na uživatelském účtu ke dni ukončení členství, tím není dotčeno právo na do té doby poskytnuté slevy.

7. Osobní údaje

 • Kategorie osobních údajů a Účely zpracování

V rámci Věrnostního programu ANGEL zpracovává Lékárna osobní údaje z registrace (jméno, příjmení, datum narození, kód pojišťovny, e-mail, telefon, doručovací adresa a další údaje z registrace) a údaje ve formě nákupní historie v Lékárně. Osobní údaje výše uvedené mohou být údaji citlivými, protože mohou poskytovat informace o zdravotním stavu majitele Věrnostní karty.

Osobní údaje člena Věrnostního programu ANGEL včetně jeho citlivých osobních údajů jsou zpracovávány za účelem za účelem vytváření nákupní historie a jejího analyzování (včetně profilování) pro cílené poskytování nabídek.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně. Lékárna garantuje bezpečnost poskytnutých dat.

 • Obchodní sdělení o akcích Lékárny

Pokud jste se stal/stala členem Věrnostního programu ANGEL, pak je Lékárna oprávněna zasílat Vám, resp. majiteli Věrnostní karty informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými, a to nad rámec informací o Vaší účasti ve Věrnostním programu ANGEL. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené v registraci nebo na Vašem uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí e-mailu, osobně v Lékárně, nebo poštou doručenou žádostí. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na Vaši účast ve Věrnostním programu ANGEL.

 • Zpracovatelé

Podpisem registrace je udělen souhlas k tomu, aby Společnost a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.lekarnaangel.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů. K jiným účelům, než v souvislosti s Věrnostním programem ANGEL nebudou osobní údaje zpracovány.

 • Doba zpracování

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu členství ve Věrnostním programu ANGEL. Při nepoužívání Věrnostní karty déle jak tři roky však bude účast ve Věrnostním programu ANGEL ukončena a veškeré osobní údaje do jednoho měsíce smazány (viz. Ukončení členství).

 • Práva ve vztahu k osobním údajům

Jako člen Věrnostního programu ANGEL máte právo přístupu ke všem svým osobním údajům, můžete požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Dále máte právo vznést u Lékárny/Společnosti námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od 25. 5. 2018 máte právo na přenositelnost osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

Jednotlivé slevy a akce nelze sčítat. Vždy se automaticky poskytne ta nejvýhodnější nabídka. Na poskytnutí slevy ani jiné výhody dle těchto všeobecných podmínek neexistuje právní nárok a rozhoduje o ní personál Lékárny dle svého uvážení.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné dnem jejich vydání a účinné ode dne 25. 5. 2018, kdy současně pozbývají platnosti všechna předchozí pravidla Věrnostního programu ANGEL.

Společnost si vyhrazuje právo změny těchto všeobecných podmínek, která bude platná pro všechny stávající i nové členy Věrnostního programu ANGEL. Změna všeobecných podmínek se oznamuje na webových stránkách www.lekarnaangel.cz. Člen Věrnostního programu ANGEL má právo po oznámení změny těchto všeobecných podmínek své členství v důsledku takové změny ukončit (viz. Ukončení členství).

Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Věrnostní karty nebo Věrnostního programu ANGEL se považují za odkaz na platné všeobecné podmínky.

9. Kontakty

Budete-li potřebovat naši asistenci v případě:

 • problémů při používání karty v Lékárně, hlášení ztráty nebo krádeže karty
 • dotazů ohledně zpracování osobních údajů, uplatňování práv spojených s osobními údaji
 • změn kontaktních údajů, dotazy na bodové konto a další informace o Věrnostním programu ANGEL
 • a jiných

, obraťte se na nás. Kontaktní informace naleznete zde.

Vaše Lékárna ANGEL.