4. Jak údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Při zpracování osobních údajů postupuje společnost v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů. Společnost tedy:

  • zpracovává Vaše osobní údaje korektně, zákonně a transparentně;
  • shromažďuje Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se přitom nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely);
  • zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
  • zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; Společnost k tomuto účelu přijme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  • uloží osobní údaje ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • zpracovává Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.